Financial life planning

 

Financial life planning is financial planning done right.

Dit wordt er gezegd in de VS. Alleen maar bekwaam zijn in financiële planning is niet genoeg. Je komt er al snel achter dat het beste financieel plan niets waard is, als er gepland is met de verkeerde financiële levensdoelen (oerdoelen) van de cliënt. Het proces om deze doelen duidelijk te krijgen is het life planning stuk van financial life planning. Teruggebracht tot de essentie gaat het bij financial life planning om het stellen van de juiste vragen. Ook gaat het meer om luisteren dan om praten. In dit proces worden financiële levensdoelen (oerdoelen) van de cliënt langzaam duidelijk. Dan pas komen alle paperassen erbij en wordt er een financieel plan gemaakt. Ook is er soms coaching, counseling, onderhandeling en mediation gevraagd. Hiervoor schrikt de financial life planner niet terug.

Financial life planning in de praktijk


Regelmatig gehoorde klachten van cliënten over hun financiële adviseurs zijn:
 

 •  'Hij is vakinhoudelijk prima onderlegd maar ik kan niet met hem communiceren ... ' 

of 

 • 'Gesprekken met mijn adviseur zijn leuk en onderhoudend, het gaat altijd over mij. Ik vraag me wel af of ik op het gebied van actuele kennis bij hem aan het juiste adres ben ... ' 


In principe beheerst de financial life planner zowel de vakinhoudelijkheid (IQ) als vaardigheden (EQ) op een hoog integratief niveau en maakt hem of haar de juiste persoon voor het proces. 

Waar gaat het bij financial life planning niet om: 

 • Het optreden door de financial life planner als psychiater, therapeut of carrière planner; 
 •  Het zich begeven buiten financiële rollen; 
 •  Mensen een richting voorschrijven voor wat ze met hun leven moeten doen. 

 

Het gaat wel om

 • Het bovenhalen van de essentie van geld en vermogen voor jouw; 
 • Het vaststellen van materiële- en immateriële wensen en verwachtingspatronen; 
 • Het anticiperen op 'life events' (de 'grote gebeurtenissen' in het leven) en het dienaangaande maken van de financiële beslissingen; 
 • Jouw ondersteunen bij het formuleren van financiële doelen die je oerdoelen ondersteunen; 


Bij financial life planning zijn de volgende uitgangspunten van belang:

 • Het leven draait om verandering. Hierop dient facilitering plaats te vinden; 
 • Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met een niet aflatende stroom van unieke gebeurtenissen. De manier waarop de je hiermee omgaat beïnvloedt de rest van je leven; 
 • Het leven van ieder persoon is uniek. Vroeger leefde men een voorspelbaar leven (trouwen vervolgens kinderen krijgen en daarna pensionering). Tegenwoordig is dat vaak niet meer zo. Mensen gaan over het algemeen door voorspelbare levensfasen echter op onvoorspelbare momenten; 
 •  Het gaat bij financial life planning om contact te maken met het daadwerkelijke leven van jouw. Dit noemt men de 'life centered vision'. Als de jij begrijpt waarom iets wordt gepland dan sta je er ook helemaal achter; 
 • Mensen streven naar balans en zingeving in hun leven. De financial life planner helpt bij het helder krijgen van onderliggende doelen en ontwerpt een financiële strategie die dit ondersteunt; 
 • De waarden en prioriteiten van jouw beïnvloeden je grote en kleine beslissingen. Als de je deze niet volgt dan ervaar je al snel een conflict. Het gaat er bij financial life planning om om jouw in staat te stellen in harmonie met jouw doelstellingen te leven; 
 • Het gaat bij financial life planning om het stellen van de juiste vragen. Ook gaat het meer om luisteren dan om praten. 
 • Geld is slechts een middel, nooit een doel ('cliënten trachten hun leven te leiden niet hun geld'). Belangrijker is het om, in plaats van het creëren van een grote som geld, uit te vinden wat je met dat geld zou willen en kunnen doen ('als planner wil ik in de eerste plaats jou leren kennen, daarna pas je vermogen'). Dit plan zal net zo uniek zijn als jijzelf. Om die reden moet er uitvoerig worden gevraagd naar jouw leven van de cliënt alsmede jouw dromen, plannen en financiële positie.

 

Financial life planning in de Nederlandse situatie (ook als private life planning gedefinieerd) is de vertaling van de voornamelijk op Amerikaanse leest geschoeide financial life planning technieken naar de Nederlandse realiteit. Hierbij is a priori vanuit de overheid (het sociale zekerheidsstelsel) en de werkgever (het pensioenstelsel) al veel meer geregeld dan in Amerika. Hierdoor is de 'financiële onderkant' van de samenleving reeds grotendeels voorzien van een basisinkomen. In het middensegment van de samenleving (tot tweemaal modaal) 'droomt men nuchterder' dan in Amerika. Veelal is in het kader van financiële planning het budgetteringsvraagstuk belangrijk alsmede investeringsvraagstuk en het verdedigen van het inkomen ( en beperkte vermogen) tegen van binnen- of van buiten komende onheilen. In het topsegment van de samenleving speelt met name het zingevingsvraagstuk (emotie) een rol.

Life Planning gaat uit van wat jij wilt, niet van wat moet.  Daar is niets softs aan.

 

Niets is zo kostbaar als tijd. Wanneer je vakantie voor jou een van de weinige hoogtepunten van het jaar is, omdat je dan wel tijd hebt, is het tijd voor reflectie. 

Vreemd genoeg leven de meeste mensen alsof vandaag niet bestaat, maar zetten we alles in op de toekomst. Waardevolle zaken worden naar achteren geschoven. 'Als ik later oud ben, gaan we reizen' is er zo een. Maar niemand weet hoelang je toekomst duurt. Of dat  die toekomst met zoveel ongemakken gepaard gaat dat reizen niet meer kan?

Beslissingen die je vandaag neemt, hebben invloed op je toekomst. Ook de beslissing om niet te wachten om te gaan reizen. 

Life Planning gaat uit van vandaag, morgen en daarna. Life Planning houdt rekening met je wensen, verwachtingen en financiële mogelijkheden.