Financial life planning werkwijze

Wanneer we na het oriëntatie gesprek besluiten een financieel life plan te maken dan doorlopen we verschillen fases. Deze kunnen naargelang jouw behoeftes geheel of gedeeltelijk (als packages) worden doorlopen:

 

1.    Inventarisatie van doelen en belangen

De persoonlijkheid, overtuigingen, waarden, doelen, wensen en prioritering van jou (en je partner) worden geanalyseerd via het PLP proces. Hierbij worden gericht vragen gesteld naar het persoonlijke financiële verleden, heden en toekomst. Uitkomst hiervan zullen jouw geprioriteerde financiële levensdoelen zijn.

2.    Financiële inventarisatie.

Je financiële informatie (inkomen, uitgaven, vermogen, woning, onderneming, pensioenen, testamenten etc.) wordt opgehaald bijvoorbeeld via de Ocko app, mijnpensioenoverzicht.nl, handmatig etc. De financiële informatie wordt ingevoerd in financiële planningssoftware (figlo). Vervolgens wordt er gekeken wat er gebeurt, indien er niet door handelingen vanuit het financiële planningsproces wordt geïntervenieerd. Hierbij ontstaat een levens en financiële nul-meeting / een financiële foto van jou (en je partner). Deze wordt gerapporteerd en kan tevens in een digitale omgeving (figlo klanten login) bekeken worden. Het doorlopen van fase 1 en 2 kan ook als package afgenomen worden.

 

3.    Analyse en planning

Daarna worden er conclusies getrokken over de haalbaarheid van de doelen indien er geen verdere actie wordt ondernomen. In deze fase komen de discrepanties tussen doelen en realiteit aan het licht. Hierna worden oplossingsrichtingen (bijvoorbeeld in de vorm van budgettering, beleggen, andere financiële instrumenten) aangedragen. Van iedere oplossingsrichting worden alle voor- en nadelen besproken. En in de financiële planningssoftware gemodelleerd wat de gevolgen zijn voor het financiële levensplaatje. Dit kan samen met jouw achter de computer of offline in een iteratief proces plaatsvinden.

4.  Het financieel (levens) plan    

Uiteindelijk resulteert dit in een financieel (levens)plan. Gerapporteerd wordt dit in enkel A4/PowerPoint formaat. Met als bijlage, wanneer gewenst, uitgebreide rapportages uit de financiële planningssoftware. Ook hier kan het financieel (levens)plan met alle scenario's in een digitale omgeving (Figlo klanten login) bekeken worden. Het doorlopen van fase 1 t/m 4 kan ook als package afgenomen worden.

5.    Begeleiding

Ondersteuning bij implementatie van het financieel (levens)plan. Hierbij kan gedacht worden aan execution only (de klant doet het zelf) of aan doorverwijzing naar andere, financieel dienstverleners zoals de notaris, financieel adviseur etc. Wanneer nodig coaching bij implementatie van het financieel (levens)plan.

6. Onderhoud en nazorg    

Onderhoud / aanpassing van het financieel (levens)plan wanneer gevraagd en/of nodig door verandering van levenswensen en doelen. Of door het optreden van life events: veranderingen in de relatie, kinderen, overlijden, veranderingen in de professionele situatie, vermogensopbouw, pensioenen, wonen en veranderingen in de onderneming. Hierbij kan ook hulp gegeven worden door toepassing van coaching, counseling, hulp bij onderhandelingen, mediation etc. De typische vaardigheden van de financial life planner.

 

Wanneer je dit proces samen met mij wilt aangaan neem dan contact met mij op. ([email protected] of +31 (0) 629467643